نام پدر : عباس
سال تولد : 1319
محل تولد : شهرضا


حوزه انتخابیه : اصفهان (شهرضا)
تعداد آراء : 43,521 درصد آراء : 52.40
حوزه انتخابیه : اصفهان (قمشه)
تعداد آراء : 43,521 درصد آراء : 52.40