نام پدر : محمدحسین
سال تولد : 1334
محل تولد : خاش

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 46.90