نام پدر : سیدابراهیم
سال تولد : 1327
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 37.00
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 37.00