نام پدر : جواد
سال تولد : 1339
محل تولد : نیشابور

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (نیشابور)
تعداد آراء : 13,343 درصد آراء : 67.00