نام پدر : محمدتقی
سال تولد : 1327
محل تولد : دماوند

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 47.00
حوزه انتخابیه : تهران (دماوند)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 47.00