نام پدر : سیدمعین‌الدین
سال تولد : 1328
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 338,603 درصد آراء : 36.60
حوزه انتخابیه : اصفهان (اصفهان)
تعداد آراء : 338,603 درصد آراء : 36.60