نام پدر : سیدمحمدعلی
سال تولد : 1305
محل تولد : شوشتر

حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر)
تعداد آراء : 41,037 درصد آراء : 53.00
حوزه انتخابیه : خوزستان (شوشتر)
تعداد آراء : 41,037 درصد آراء : 53.00