نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1323
محل تولد : اصفهان

حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / میمه)
تعداد آراء : 61,832 درصد آراء : 37.80
حوزه انتخابیه : اصفهان (برخوار / میمه)
تعداد آراء : 61,832 درصد آراء : 37.80