نام پدر : میرجبار
سال تولد : 1326
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 134,851 درصد آراء : 40.20