نام پدر : بهمن
سال تولد : 1325
محل تولد : کهگیلویه

حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
تعداد آراء : 113,018 درصد آراء : 37.70
حوزه انتخابیه : کهگیلویه و بویر احمد (گچساران)
تعداد آراء : 113,018 درصد آراء : 37.70