نام پدر : نصرالله
سال تولد : 1340

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تایباد / تربت جام)
تعداد آراء : 92,985 درصد آراء : 38.90