نام پدر : غلامرضا
سال تولد : 1318
محل تولد : شهر بابک

حوزه انتخابیه : کرمان (شهر بابک)
تعداد آراء : 35,382 درصد آراء : 43.90
حوزه انتخابیه : کرمان (شهر بابک)
تعداد آراء : 35,382 درصد آراء : 43.90