نام پدر : عباس
سال تولد : 1332
محل تولد : قصر شیرین

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (قصر شیرین)
تعداد آراء : 72,602 درصد آراء : 59.00