نام پدر : حسن
سال تولد : 1336
محل تولد : سیرجان

حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت)
تعداد آراء : 61,663 درصد آراء : 68.80
حوزه انتخابیه : کرمان (جیرفت / عنبرآباد)
تعداد آراء : 61,663 درصد آراء : 68.80