نام پدر : سیدکاظم
سال تولد : 1326

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بیرجند)
تعداد آراء : 96,439 درصد آراء : 54.90
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (بیرجند)
تعداد آراء : 96,439 درصد آراء : 54.90