نام پدر : علیقلی
سال تولد : 1320
محل تولد : خوانسار

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 39.10