نام پدر : محمد
سال تولد : 1308
محل تولد : سبزوار

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 44.70
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 44.70
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 44.70