نام پدر : میرحسین
سال تولد : 1307
محل تولد : میانه

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 78,781 درصد آراء : 63.30
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (میانه)
تعداد آراء : 78,781 درصد آراء : 63.30