نام پدر : علی‌پاشا
سال تولد : 1318
محل تولد : همدان

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 47.40