نام پدر : رمضان
سال تولد : 1312

حوزه انتخابیه : کرمان (کرمان)
تعداد آراء : 125,244 درصد آراء : 66.10