نام پدر : سلطانعلی
سال تولد : 1337

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (درگز)
تعداد آراء : 31,726 درصد آراء : 37.30