نام پدر : سیدکاظم
سال تولد : 1329
محل تولد : سیرجان

حوزه انتخابیه : کرمان (سیرجان)
تعداد آراء : 85,248 درصد آراء : 63.00
حوزه انتخابیه : کرمان (ارومیه)
تعداد آراء : 85,248 درصد آراء : 63.00