نام پدر : حمدالله
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : خوزستان (بندرماهشهر)
تعداد آراء : 38,839 درصد آراء : 46.20