نام پدر : دلاوی
سال تولد : 1332

حوزه انتخابیه : خوزستان (اهواز)
تعداد آراء : 374,885 درصد آراء : 48.50