نام پدر : خیبر
سال تولد : 1336

حوزه انتخابیه : خوزستان (مسجد سلیمان)
تعداد آراء : 61,140 درصد آراء : 35.90