نام پدر : عباس
سال تولد : 1314
محل تولد : شیراز

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.20
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.20
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 42.20