نام پدر : حاجی‌بابا
سال تولد : 1321
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 44.70
حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 44.70
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 878,298 درصد آراء : 44.70