نام پدر : نعمت اله
سال تولد : 1329
محل تولد : نائین


حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد آراء : 24,685 درصد آراء : 58.90
حوزه انتخابیه : اصفهان (نائین)
تعداد آراء : 24,685 درصد آراء : 58.90