نام پدر : حسینعلی
سال تولد : 1333
محل تولد : تاکستان

حوزه انتخابیه : زنجان (تاکستان)
تعداد آراء : 40,780 درصد آراء : 49.50
حوزه انتخابیه : زنجان (تاکستان)
تعداد آراء : 40,780 درصد آراء : 49.50