نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1331
محل تولد : شهرضا


حوزه انتخابیه : اصفهان (شهرضا)
تعداد آراء : 57,657 درصد آراء : 55.10
حوزه انتخابیه : اصفهان (قمشه)
تعداد آراء : 57,657 درصد آراء : 55.10