نام پدر : حسینعلی
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (سنقرکلیایی)
تعداد آراء : 29,243 درصد آراء : 58.00