نام پدر : میرزا
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : خوزستان (اندیمشک / شوش)
تعداد آراء : 36,958 درصد آراء : 55.80