نام پدر : محمدتقی
سال تولد : 1307
محل تولد : تبریز

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (شبستر)
تعداد آراء : 21,608 درصد آراء : 56.90