نام پدر : سیدعلی
سال تولد : 1313
محل تولد : زابل


حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
تعداد آراء : 93,776 درصد آراء : 44.40
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)
تعداد آراء : 44,242 درصد آراء : 50.30
حوزه انتخابیه : سیستان و بلوچستان (زابل)