نام پدر : اسماعیل
سال تولد : 1311
محل تولد : مراغه

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مراغه)
تعداد آراء : 40,547 درصد آراء : 53.20
حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (مراغه)
تعداد آراء : 40,547 درصد آراء : 53.20