نام پدر : حیدر
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : اصفهان (خمینی شهر)
تعداد آراء : 18,269 درصد آراء : 61.40
حوزه انتخابیه : اصفهان (خمینی شهر)
تعداد آراء : 18,269 درصد آراء : 61.40