نام پدر : سیدمهدی
سال تولد : 1325
محل تولد : کاشمر

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 33.60