نام پدر : علی‌محمد
سال تولد : 1313

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 87,923 درصد آراء : 52.50
حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (تربت حیدریه)
تعداد آراء : 87,923 درصد آراء : 52.50