نام پدر : محمدعلی
سال تولد : 1338
محل تولد : کرج

حوزه انتخابیه : تهران (اشتهارد / کرج)
تعداد آراء : 234,729 درصد آراء : 42.10
حوزه انتخابیه : تهران (کرج)
تعداد آراء : 234,729 درصد آراء : 42.10