نام پدر : امیر علی
سال تولد : 1295

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (اردبیل)
تعداد آراء : 76,242 درصد آراء : 54.70