نام پدر : رضا
سال تولد : 1328
محل تولد : خوی

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (تبریز)
تعداد آراء : 204,725 درصد آراء : 38.90