نام پدر : حسن
سال تولد : 1311

حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 46,327 درصد آراء : 50.50
حوزه انتخابیه : گیلان (بندر انزلی)
تعداد آراء : 46,327 درصد آراء : 50.50