نام پدر : یدالله
سال تولد : 1305
محل تولد : خلخال

حوزه انتخابیه : تهران (قم)
تعداد آراء : 194,496 درصد آراء : 54.80