نام پدر : ابراهیم
سال تولد : 1331

حوزه انتخابیه : خراسان رضوی (مشهد)
تعداد آراء : 185,219 درصد آراء : 53.80