نام پدر : محمد
سال تولد : 1328
محل تولد : قم

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 40.40
حوزه انتخابیه : یزد (یزد)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 40.40