نام پدر : محمدصادق
سال تولد : 1322
محل تولد : قزوین

حوزه انتخابیه : تهران (تهران)
تعداد آراء : 1,573,587 درصد آراء : 39.00