نام پدر : میرغفار
سال تولد : 1335
محل تولد : میاندوآب

حوزه انتخابیه : آذربایجان شرقی (بناب / ملکان)
تعداد آراء : 42,335 درصد آراء : 52.30