نام پدر : غلامحسین
سال تولد : 1318
محل تولد : کرمانشاه

حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 97,089 درصد آراء : 33.50
حوزه انتخابیه : کرمانشاه (کرمانشاه)
تعداد آراء : 97,089 درصد آراء : 33.50