نام پدر : سیدمحمد
سال تولد : 1329
محل تولد : شادگان

حوزه انتخابیه : خوزستان (شادگان)
تعداد آراء : 16,785 درصد آراء : 78.60