نام پدر : رحیم
سال تولد : 1334
محل تولد : بهبهان

حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 63,929 درصد آراء : 35.20
حوزه انتخابیه : خوزستان (بهبهان)
تعداد آراء : 63,929 درصد آراء : 35.20